o skúškach zo španielčiny

Diplomy zo španielčiny

Medzinárodne uznávaný certifikát zo španielskeho jazyka

sa nazýva DELE (Diplomas de espaňol como lengua extranjera). Na Slovensku ich udeľuje Cervantesov inštitút v Bratislave. Na ich stránke nájdete podrobnejšie informácie, prípadne sa môžte otestovať aby ste zistili na ktorý diplom si môžete trúfnuť.( http://ave.cervantes.es

Taktiež je možné stiahnuť si testy zo skúšok DELE z predchádzajúcich rokov na nasledujúcej stránke: http://diplomas.cervantes.es/informacion/modelos_examen_audios.html

 Pripraviť na skúšky vás však vieme aj my. Našim študentom aj poradíme a pomôžeme s registráciou. Existuje 6 rôznych úrovní:

– Diplom zo španielčiny úrovne A1 osvedčuje znalosť španielčiny postačujúcu na porozumenie a používanie bežných a najpoužívanejších výrazov.

– Diplom zo španielčiny úrovne A2 osvedčuje, že kandidát je schopný porozumieť vetám a výrazom týkajúcich sa najbežnejších situácií každodenného života ( základné informácie o sebe, o svojej rodine, nákupoch, zaujímavých miestach, zamestnaní, voľnočasových aktivitách atď.).

– Diplom zo španielčny úrovne B1 osvedčuje znalosť jazyka postačujúcu na správne pochopenie a reagovanie v najbežnejších situáciách každodenného života a pre vyjadrenie želaní a potrieb jednoduchou formou.

– Diplom zo španielčiny úrovne B2 osvedčuje  jazykové schopnosti kandidáta postačujúce na zvládnutie bežných situácií každodenného života v normálych podmienkach  komunikácie, ktoré nevyžadujú použitie odborného jazyka.

– Diplom zo španielčiny úrovne C1 osvedčuje jazykové  schopnosti kandidáta postačujúce na jasné vyjadrenie toho, čo chce povedať bez toho, aby bol limitovaný.Kandidát má bohatú slovnú zásobu, zahŕňajúc ustálené slovné spojenia a hovorové výrazy.

– Diplom zo španielčiny úrovne C2 osvedčuje jazykové schopnosti kandidáta potrebné na zvládnutie situácií, ktoré vyžadujú vysoko pokročilé používanie jazyka, ako aj poznanie kultúrnych zvykov, ktoré sa prejavujú prostredníctvom jazyka.

 

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky nie sú síce medzinárodne uznávané, môžu však byť pre Vás dôležité na Slovensku, najmä v zamestnaní.

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti, t.j. v Španielsku a Latinskej Amerike.
Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. Vyžadovaný stupeň osvojenia cudzieho jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z. z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t. j. štyrom až piatim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu).

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa. Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb. Odporúčame doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS. Základná ŠJS pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.

 Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti a v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. 

Vyžadovaný stupeň osvojenia nemeckého jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č. 44/96 Z. z., čo je pre všeobecnú ŠJS 840 až 980 hodín výučby, čo zodpovedá minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného, stredného, vyššieho kurzu a prípravného ročníka na ŠJS). Z toho vyplýva, že príprava na všeobecnú ŠJS si vyžaduje dlhšie a precíznejšie štúdium jazyka vo všetkých zručnostiach. Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Nielen stupňom náročnosti, ale aj kvalifikáciou je všeobecná ŠJS na rovnakej úrovni ako štátna záverečná skúška z jazyka na pedagogických alebo filozofických fakultách (Vyhláška MŠ SR 41/96 Z. z.). Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí – písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.