o skúškach z angličtiny

Existujú rôzne certifikáty z anglického jazyka. Pokúsime sa Vám ich v skratke priblížiť. My Vám vieme pomôcť s prípravou na ne, našim študentom tiež s registráciou a bližšími informáciami.

Cambridgeské certifikáty

z anglického jazyka majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok ich absolvuje 1,5 milióna ľudí z 135 krajín sveta a sú široko uznávané na študijné či pracovné účely. Sú prepojené na Spoločný európsky rámec (CEFR) určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Skúšky sa konajú trikrát ročne (marec, jún a december). Vo všeobecnosti platí: čím vyššia je úroveň skúšky, tým je uznávanejšia a má väčšiu hodnotu. Najdôležitejšie je vybrať si takú jazykovú skúšku, ktorá zodpovedá vašim jazykovým znalostiam. Ak si vyberiete príliš ťažkú skúšku, neabsolvujete ju úspešne, pri príliš ľahkej skúške certifikát nebude zodpovedať vašim skutočným znalostiam. Môžete sa rozhodnúť pre jednu z týchto skúšok:

KET – A2 – začiatočníci

PET – B1 – mierne pokročilí

FCE – B2 – stredne pokročilí

CAE – C1 – pokročilí

CPE – C2 – expert

IELTS (International English Language Testing System)- medzinárodný jazykový systém na ohodnotenie úrovne angličtiny

je tiež skúška British Council, avšak odlišuje sa tým, že má obmedzenú platnosť a nie je rozdelená do viacero úrovní. Uchádzači absolvujú skúšku a dostanú výsledok v rozmedzí od 1 do 9, podľa toho, akí boli úspešní.Viac informácií nájdete na http://www.ielts.org/. Študenti ju mnoho krát potrebujú napísať na určitú úroveň aby boli prijatí na zahraničné stredné či vysoké školy.

TOEFL  (Test of English as a Foreign Language)

je veľmi podobná IELTS, ale ide o skúšku administrovanú  organizáciou ETS (Educational Testing Service), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA. TOEFL je najpopulárnejším testom anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Test sa administruje vo viac ako 180 krajinách po celom svete. Je to celosvetovo najuznávanejší test. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL.

Štátne jazykové skúšky

Základná šjs

Základnou štátnou jazykovovu skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti.
Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Všeobecná šjs

Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či má kandidát dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave.

Odborná šjs

Odbornou štátnou jazykovou skúškou sa overuje, či kandidát vie primerane riešiť vybrané komunikačné situácie pracovného a spoločenského života, kde dosiahnutie cieľa podmieňuje znalosť odborného jazyka. Na odbornú štátnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť kandidáti, ktorí absolvovali základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Špeciálna šjs

Špeciálnou štátnou jazykovou skúškou na prekladateľský odbor sa overuje schopnosť kandidáta prekladať náročnejšie všeobecné texty rozličných funkčných štýlov z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do anglického jazyka. Na špeciálnu jazykovú skúšku sa môžu prihlásiť iba kandidáti, ktorí absolvovali všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Špeciálnou jazykovou skúškou na tlmočnícky odbor sa overuje schopnosť kandidáta tlmočiť náročnejšie i mierne špecializované texty z anglického jazyka do slovenského a zo slovenského do anglického, najprv konzekutívne a potom simultánne.